Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

 Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Pretendent: GOREACIOC  Tatiana 
Conducător ştiinţific: LUPAŞCU Tudor, dr. hab. în ştiinţe chimice, prof. cerc., acad.
Consultant ştiinţific: NASTAS Raisa, dr. în ştiinţe chimice, cerc. conf. 
Consiliul ştiinţific specializat: D 05.145.01-03
Tema tezei: STUDIUL PROCESELOR DE TRATARE A APELOR CONTAMINATE CU IONI DE NITRIT
 Specialitatea: 145.01 Chimie ecologică 
Data 7 septembrie 2018
Ora 14:00
Local: Institutul de Chimie, sala mică (349), etajul 3, str. Academiei, 3.
 
 
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:
Articole în diferite reviste ştiinţifice 
în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS 
1. Goreacioc T. Oxidation and caracterization of active carbon AG-5. In: Chemistry Journal of Moldova, 2015, vol. 10, no. 1, p. 76-83. ISSN (p) 1857-1727, ISSN (e) 2345-1688 
2. Sandu M., Lupascu T., Tarita A., Goreacioc T., Turcan S., Mosanu E. Method for nitrate determination in water in the presence of nitrite. In: Chemistry Journal of Moldova, 2014, vol. 9, no. 2, p. 8-13. ISSN 1857-1727 
3. Shepel D., Goreacioc T., Lupascu T., Filipov M., Rusu M. Method of infrared spectra registration of activated carbons in potassium bromide pellets. In: Chemistry Journal of Moldova, 2015, vol. 10, no. 1, p. 113-115. 
în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil 
1. Arapu T., Lupaşcu T., Sandu M., Starâş L. Aspecte privitor la minimizarea conţinutului de nitriţi din apă cu cărbuni activi. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2004, nr. 2(293), p. 13-15. ISSN 0568-5192 
2. Lupaşcu T., Sandu M., Nastas R., Arapu T. Studiul calităţii şi elaborarea procedeelor de potabilizare a apelor naturale. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2005, nr. 1, p. 76-81. 
3. Tărîţă A., Sandu M., Lozan R., Sergentu E., Spătaru P., Moşanu E., Goreacioc T., Jabin V. Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raionul Nisporeni. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2008, nr. 1(304), p. 164-170. 
4. Moşanu E., Tărîţă A., Sergentu E., Sandu M., Spătaru P., Goreacioc T., Jabin V. Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raioanele Glodeni şi Făleşti (bazinul hidrografic al râului Prut). În: Mediul Ambiant, 2009, nr. 5(47), p. 1-3. 
5. Sandu M., Tărîţă A., Lozan R., Moşanu E., Goreacioc T., Ţurcanu S. Efectele poluării apelor subterane cu nitraţi. În: Noosfera, 2016, nr. 17, p. 184-195. ISSN 1857-3517 
Articole în culegeri ştiinţifice 
culegeri internaționale 
1. Lupascu T., Nastas R., Ciobanu M., Arapu T., Rusu V. Removal of hydrogen sulfide, ammonia and nitrite ions from water solutions using modified active carbons. J.M. Loureiro and M.T.Kartel(eds.). Combined and Hibrid Adsorbents. Kiev: Springer, 2006, p. 243-248. 
2. Sandu M., Spataru P., Arapu T., Lupascu T. Biochemical oxidation – a pathway for ammonia removal from aquatic systems. In: Methods and techniques for cleaning-up contaminated sites. M.D. Annable et al. (eds.) Methods and Techniques for Cleaning-up Contaminated Sites. Sinaia: Springer, 2008, p. 137-143. ISBN 978-1-4020-6874-4 (PB).
 culegeri naţionale 
1. Arapu T., Zamă N., Revenco M., Sandu M. Interferenţele unor substanţe chimice la determinarea ionilor nitraţi în apele naturale. În: Culegerea Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, 2002, p. 65-67. 
2. Arapu T. Studiul activităţii catalitice a cărbunilor activi asupra procesului de oxidare a ionilor nitrit. În: Culegerea Cercetări în domeniul chimiei, 2003, vol. 2, p. 200-203. ISBN 9975-67-369-4
Brevete de invenţii 
1. Brevet de invenţie. Nr. 3567. Procedeu de purificare a apelor de nitriţi / Lupaşcu T., Arapu T., Sandu M., Spătaru P., Moşanu E. (MD) Data publicării 2008.04.30, BOPI nr. 4/2008.
2. Brevet de invenţie. Nr. 3727. Procedeu continuu de purificare a apelor de nitriţi. Lupaşcu T., Arapu T., Sandu M., Spătaru P., Moşanu E. (MD). Data publicării: 2008.10.31, BOPI nr. 10/2008.
 
Rezumatul tezei
Scopul tezei constă în elucidarea particularităților procesului de eliminare a ionilor de nitrit din apă în prezența adsorbanților carbonici. Obiectivele temei de cercetare au inclus: Analiza calității apelor subterane din Republica Moldova și evidențierea concentrațiilor excesive a compușilor azotului în apa; Evidențierea particularităților metodologice pentru determinarea ionilor de nitrat în prezența ionilor de nitrit din apă; Modificarea adsorbanților carbonici prin oxidare cu acid azotic concentrat și/sau impregnare cu metale; Evaluarea caracteristicilor de suprafață a adsorbanților carbonici prin metode standard; Studierea proceselor de eliminare (adsorbție/oxidare) a ionilor de nitrit pe adsorbanți carbonici, în condiții statice și dinamice; Testarea adsorbanților carbonici pentru eliminarea ionilor de nitrit din ape naturale. 
Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată a fost studiată influența grupelor funcționale acide de pe suprafața cărbunilor activi în procesul de adsorbție a ionilor de nitrit din apă.  Pentru prima dată adsorbanții carbonici au fost testați pentru eliminarea ionilor de nitrit din apa naturală (subterană). 
Semnificația teoretică. 
Rezultatele obținute contribuie la consolidarea cunoștințelor despre chimia suprafeței adsorbanților carbonici și influența acestora în procesul de eliminare a poluanților din apă. 
Cercetările demonstrează rolul important al grupărilor funcționale acide puternice de pe suprafața cărbunilor activi în procesul de adsorbție a ionilor de nitrit din apă. 
Valoarea aplicativă a lucrării. 
Testarea procedeului de eliminare a ionilor de nitrit în prezența adsorbanților carbonici și a barbotării aerului ca sursă de oxigen, pe surse de apă naturală, demonstrează posibilitatea utilizării acestuia pentru tratarea apei. În acest caz se recomandă folosirea adsorbanților carbonici cu suprafața acidă, bogați în grupe funcționale carboxilice puternice. 
Au fost evidențiate particularitățile metodologice, fiind recomandate modificări a metodei de determinare a ionilor de nitrat în prezența ionilor de nitrit prin aplicarea unui agent reducător. Se propune folosirea agentului reducător Na2SO4/Zn, care este eficient și mai puțin poluant, în comparație cu alți agenții reducători pe bază de cadmiu, vanadiu, mangan, etc. 
Implementarea rezultatelor științifice. 
Adsorbanții carbonici studiați au fost testați pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă subterană (s. Isacova, rl. Orhei). 
Metoda de determinare a ionilor de nitrat în prezența ionilor de nitrit din apă, elaborată în cadrul tezei, a fost utilizată în cercetare.