Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

ANUNȚ PRIVIND SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe chimice

 

Pretendent:  POGREBNOI Vsevolod

Conducător ştiinţific:  MACAEV  Fliur,  doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor cercetător.  

Consiliul ştiinţific specializat  D 05.143.01-01  din cadrul Institutului de Chimie al AȘM:

1.    ARÎCU  Aculina, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe chimice, conferențiar  cercetător;

2.    GORINCIOI  Elena, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar  universitar;

3.    BOBEICĂ  Valentin, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor  universitar;

4.     ZADOROJNÂI  Larisa, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar  universitar;

5.     ROBU  Ștefan, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar  universitar;

6.      GUȚU  Iacob, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor  universitar.

 

Referenţi oficiali:

1.      UNGUR  Nicon, doctor habilitat în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător;

2.      CIOCÂRLAN  Alexandru, doctor în ştiinţe chimice, conferențiar cercetător.

 

Tema tezei: СИНТЕЗ ЗАМЕЩЕННЫХ ОКСИНДОЛОВ НА ОСНОВЕ ИЗАТИНОВ/ SINTEZA  OXINDOLILOR  SUBSTITUIŢI  PE  BAZA  IZATINELOR

 

Specialitatea: 143.01 - Chimie Organică

Data - 28 septembrie 2017

Ora  - 14:00

Local: str. Academiei 3, MD 2028, Institutul de Chimie al AȘM, sala 349.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Articole ştiinţifice în reviste editate peste hotare

1.      Denis Prodius, Fliur Macaev, Eugenia Stingaci, Vsevolod Pogrebnoi, Valeriu Mereacre, Ghenadie Novitchi, George E. Kostakis, Christopher E. Anson and Annie K. Powell. Catalytic “Triangles”: Binding of Iron in Task-Specific Ionic Liquids. In: Chemical Communications, 2013, 49, March, 1915-1917. Supp. Information p 12. ISSN 1359-7345. doi: 10.1039/C2CC36741F (IF: 6.378).

2.      Ф. З. Макаев, В. С. Погребной. Синтез тетраацетата гликозилированного Конвулатимидина А. В:  Химия природных соединений, 2016, № 1, с. 80-83.

 

Articole științifice în reviste incluse în Registrul național al revistelor științifice de profil

3.      Vsevolod Pogrebnoi. New N-glucosylated substituted anilines. In: Chem. J. Moldova 2015, 10(2), 62-67.

4.      Natalia Sucman, Vsevolod Pogrebnoi, Mykola Obushak, Elena Melnic, Viktor Kravtsov, Fliur Macaev. The synthesis of new spirolactones from substituted isatins. In: Chem. J. Moldova 2015, 10 (1), 64-70.

 

Articole în culegerile conferințelor științifice naţionale/internaţionale

5.      Vsevolod Pogrebnoi, Alic Barba, Fliur Macaev. The glucopyranoside incorporated substituted anilines. В: Збірник наукових праць, XV Наукова Конференція «Львівські хімічні читання - 2015», Постер, Львів, 24-27 травня, 2015, с. 0-22.

6.      Погребной В., Сукман Н., Давидович П., Гарабаджиу А., Макаев Ф. Виртуальный скрининг ингибиторов Е3 убиквитин-лигаз из группы спиро[индолин-3,4-пиран]-аминокарбо-нитрилов. В: Тезисы докладов X Всероссийской конференции «Химия и медицина» с Молодежной научной школой по органической химии. Уфа-Абзаково, 1-6 июня, 2015, с. 162-163.

7.      Погребной В. С., Сукман Н. С., Стынгач Е. П., Барба А. Н., Макаев Ф .З. Первый синтез и антиоксидантные свойства гликозилированного конвулатимидина А. В: Тезисы докладов X Всероссийской конференции «Химия и медицина» с Молодежной научной школой по органической химии. Уфа-Абзаково, 1-6 июня, 2015, с. 155.

8.      Н. С. Сукман, В. С. Погребной, Е. Мельник, В. Х. Кравцов, Ф. З. Макаев. Синтез новых
3-гидрокси-3-замещенных оксиндолов. В: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Новые материалы, химические технологии и реагенты для промышленности, медицины и сельского хозяйства на основе нефтехимического и возобновляемого сырья. Уфа, РИЦ БашГУ, 25-26 февраля, 2011, с. 279-282.

9.      Pogrebnoi Vsevolod. New synthesis of the ethyl 2-methyl-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-3-indolyl)-
5-phenyl-1H-3-pyrrolecarboxilate
. In: International Conference of Young Researchers. Chișinău, Moldova, November 23, 2012, p. 85, Chișinău, 2012. Scientific Abstracts, X edition.

 

 

Rezumatul tezei:

 

1. Problematica abordată în teză constă în studiul transformărilor regio- și stereoselective a izatinelor şi derivaţilor acesteia în oxindoli și spirooxindoli substituiți cu o structură specifică; studiul și realizarea conversiilor, din care au rezultat oxindoli substituiţi noi, care conţin câţiva centri chirali; propunerea şi înfăptuirea unei sinteze simple a unor noi săruri de imidazolium cu conţinut de fier, care pot fi folosite în calitate de catalizatori la obţinerea compuşilor din alte clase chimice; elaborarea metodei de obţinere a analogilor N-glicozilaţi ai alcaloizilor naturali, cu potențial sporit de biodisponibilitate.

 

2. Conţinutul de bază al tezei: Lucrarea conține 147 de pagini text dactilografiat, 129 pagini de text de bază, inclusiv 100 de figuri, 11 tabele, 148 de referințe bibliografice și cuprinde introducere, rezumatul tezei în 3 limbi, investigații în literatura de specialitate (capitolul 1), 2 capitole de bază, concluzii generale și recomandări. Rezultatele ale tezei au fost prezentate în 21 de lucrări ştiinţifice.

 

3. Principalele rezultate obţinute:

Au fost elaborate căi originale de sinteză selectivă a unor serii noi de oxindoli şi spirooxindoli. Ca rezultat, au fost obţinuți 23 de compuşi noi, pentru 9 dintre aceştia fiind realizată analiza cu raze X, şi au fost studiate proprietăţile acestora.

Pentru prima dată a fost propusă şi realizată sinteza analogului N-glicozilat al alcaloidului natural Convolutamidina A din 3,5-dibromoanilină şi glucoză.

Au fost studiate căile de sinteză a noilor spirolactonoxindoli din 5-bromoizatine N-substituite şi acetilendicarboxilatul de dimetil şi s-au stabilit legităţile parcurgerii lor.

Au fost obținute lichide ionice noi și s-a demonstrat, că utilizarea lor în calitate de catalizatori în reacția 3-indolin-2-onei cu esterul acetilacetic și acetatul de amoniu permite de a sintetiza pirolcarboxilatul cu un randament înalt, iar unele pot mări viteza reacției descrise de mai multe ori (până la 10 ori), fără o pierdere însemnată a activității catalitice.

A fost elaborată metoda de obținere a 3-hidroxioxindolilor substituiți cu trei centri chirali din aductul Morita-Baylis-Hillman (MBH) şi esterul acetilacetic, stabilindu-se că în dependență de durata procesului de saponificare a ultimului, se formează diferiți produși.

A fost demonstrată și realizată sinteza unor noi spirooxindoli în rezultatul dimerizării diferitor 3-indolin-2-one.

 

  La sedinta sunt invitati toti doritorii.