Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

A V I Z


Se anunţă susţinerea tezei de doctor în chimie în cadrul Consiliului Știinţific Specializat D06.141.03-01

Pretendent:      Dumitru SÎRBU


Conducător ştiinţific:     Academician Constantin TURTĂ
Conducător ştiinţific prin cotutelă:   Profesor Andrew BENNISTON (Marea Britanie)


Tema tezei:

SINTEZA, STUDIUL DERIVAȚILOR FEROCENULUI ȘI PORFIRINEIȘI A COMBINAȚIILOR LOR COORDINATIVE CU  METALE DE TRANZIȚIE (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru şi Pd)

SYNTHESIS, STUDY OF FERROCENE AND PORPHYRIN DERIVATIVES AND THEIR COMPLEXES WITH TRANSITION METALS (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru and Pd)

Specialitatea:    141.01. Chimie anorganicăData susţinerii:   4 septembrie 2015,  ora 14:00        
    
Locul desfăşurării: Sala mică a Institutului de Chimie al AŞM (str. Academiei, 3, bir. 349, et.3)

 
                        Sunt invitaţi toţi doritorii.


Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1)Sirbu D. ş.a. Synthesis and properties of a mesotris-ferrocene appended zinc(II) porphyrin and a critical evaluation of its dye sensitised solar cell (DSSC) performance. În: RSC Advances, 2014, 4 (43), p. 22733-22742. (IF 3.708);
2)Benniston A.C., Sirbu D.ş.a. Synthesis, molecular structure and properties of a ferrocene-based difluoropyrrolo-oxaborole derivative.În: Eur. J.Inorg. Chem., 2014, 36, p. 6212–6219. (IF  2.965);
3)Benniston A.C., Sirbu D.ş.a. A simple method for desymmetrizing 1,1′-ferrocenedicarboxaldehyde. În: Tetrahedron Letters, 2014, 55 (28), p. 3777-3780. (IF 2.391);
4)Sirbu D.ș.a. The ferrocene effect: enhanced electrocatalytic hydrogen production using meso-tetraferrocenylporphyrin palladium (II) and copper (II) complexes. In: Dalton Trans., 2015, 44, 14646-14655. (IF 4.197);
5)SirbuD.Temperaturedependenceof57Fe-mössbauerspectrafor a  trinuclearsystem. In:Chem.J. Moldova.2015, 10 (1), p. 84-88. (UIF 0.135);   
6)Turta, C.; Duca, G.; Marin, I.; Sirbu, D. Chapter 3: Electrochemical Solar CellsBased on Pigments. In: Management of Water Quality in Moldova, SPRINGER, Series: WaterScienceand Technology Library, 2014, Vol. 69, p. 48-59.  

         Rezumatul tezei

         Scopul acestei lucrări este studiul relațiilor structură-proprietate ce ar permite înțelegerea mai profundă a mecanismelor care determină procesele fotofizice și electrochimice, în sistemele în baza porfirinei și ferocenului, pentru evidențierea potențialului aplicativ al materialelor obținute. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse au fost utilizate diferite metode contemporane, inclusiv spectroscopiile de masă, IR, RMN, absorbția atomică, analiza elementală și difracția razelor X – pentru determinarea compoziției și caracterizarea structurală a compușilor. Studiul fotofizic, electrochimic și al potențialului aplicativ a fost efectuat prin utilizarea unui șir de metode: absorbție electronică și spectroelectrochimieUV-Vis, absorbție tranzientă „pump-probe”, spectroscopie Mössbauer, voltametrie ciclică și modelare moleculară DFT.
Rezultatele principale. Metoda simplă fără cromatografie elaborată pentru desimetrizarea moleculei de ferocen oferă o cale alternativă de obținere a derivaților ferocenului1,1'-asimetricdisubstituiți ce prezintă potențial de aplicare în procesele catalitice industriale. La încercarea de a obține derivatul 1,1'-bis(BODIPY) al ferocenului, au fost obținuțicompușii noi – intermediarul bis-cetopirolic și complexul său BF2.Proprietățile redox ale derivatului bis-cetopirolic al ferocenului permit aplicarea acestui material în calitate de sensibilizator redox al nucleofililor. Studiul proceselor fotoinduse a colorantului ferocen-porfirinic atașat de suprafața TiO2 prezintă o încercare de a găsi factorii limită ai CSCS, iar concluziile făcute în această lucrare vor ghida optimizarea ulterioară a celulelor solare sensibilizate cu porfirine. Complecșii mezo-tetraferocenilporfirinici au prezentat activitate catalitică înaltă în obținerea electrochimică a hidrogenului molecular, oferind informație valoroasă pentru generarea materialelor alternative pentru reducerea electrocatalitică a protonilor.A fost propus mecanismul producerii electrochimice a hidrogenului în baza intermediarului florinicși a fost explicat rolul unităților ferocenice.