Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Profesorul Tudor Lupaşcu la 65 de ani

  Membrul Corespondent Tudor Lupaşcu - Savant şi manager de vocaţie


 

          Printre personalităţile remarcabile, care au fondat direcţii noi în ştiinţa naţională, au contribuit la dezvoltarea şi atestarea ei la nivel mondial este cu certitudine şi membrul corespondent Tudor Lupaşcu. E semnicativ faptul, că Dumnealui ca nimeni altul a sesizat perfect adierile timpului, orientănd cercetările în subtilele probleme ale chimiei fizice, chimiei ecologice şi a protecţiei mediului ambiant, aducând contribuţii esenţiale şi astfel ducând faima Republicii Moldova departe de hotarele ei prin Şcoala ştiinţifică în domeniul sintezei adsorbanţilor carbonici şi studiul mecanismelor de imobilizare a poluanţilor organici şi anorganici pe suporturi solide.

         Republica Moldova nu dispune de bogăţii subpământene, care ar putea contribui la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale. Din acest motiv dezvoltarea economiei ţării trebuie să fie bazată pe rezultatele cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative. Pentru chimişti o sursă de materie primă pentru cercetare sunt produsele secundare care provin ca rezultat al tehnologiilor de procesare a produselor agricole. La fabricile de conserve şi de prelucrare a strugurilor în rezultatul prelucrării fructelor şi a strugurilor se obţin cantităţi importante de sâmburi de fructe şi seminţe de struguri. În acest domeniu o contribuţie esenţială o au cercetările ştiinţifice realizate de mem. cor., profesorul Tudor Lupaşcu.

          Domnia sa a studiat profund procesele chimice, fizico-chimice şi a stabilit mecanismele de transformare a materiei lemnoase în cărbuni activi – un produs de certă valoare în diverse domenii ale economiei naţionale şi în mod special, pentru protecţia mediului şi a sănătăţii omului. Rezultatele cercetărilor fundamentale realizate de prof. T. Lupaşcu în acest domeniu au permis de a elabora şi breveta noi procedee de obţinere a unei game largi de adsorbanţi carbonici din cojile de nuci, sâmburii de piersici, prune, caise, seminţe de struguri. În baza cărbunilor activi sintetizaţi au fost obţinuţi enterosorbantul Medicas-E şi hemosorbantul Medicas-H pentru detoxicarea organismului uman. Cărbunii activi obţinuţi din subproduse vegetale au fost testaţi ca adsorbanţi pentru imobilizarea substanţelor toxice din apele de suprafaţă şi ca suport catalitic pentru oxidarea poluanţilor din apele subterane. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate tehnologii de potabilizare a apei râului Nistru, precum şi tehnologii de eliminare din apele freatice şi subterane a hidrogenului sulfurat şi nitriţilor.

           Cu energie incomparabilă şi consecutivitate de individiat mem. cor. T. Lupaşcu promovează elaborărille sale în economia natională.  Tehnologia de producere a cărbunilor activi din materie primă locală, elaborată de către Domnia sa, a fost implementată cu succes la SRL “Ecosorbent”, or. Ştefan Vodă, capacitatea de producere a fabricii constituind 110-120 tone pe an.    

           Din punct de vedere al chimiei viaţa este o reţea de reacţii reciproc legate şi autoreglate. Această reţea complicată nu poate fi percepută fără a cunoaşte participanţii ei concreţi. Natura nu crează nimic de prisos. Fiecare substanţă în organism îndeplineşte o careva funcţie concretă. Când este găsită în natură, nu numai că se stabileşte structura ei chimică, dar şi se tinde a percepe – pentru ce, în ce scop ea este sintetizată în organism. Rolul chimistului este să selecteze aceste substanţe să le studieze structura şi domeniul lor de utilizare. În unele cazuri chimistul este obligat să modifice compoziţia chimică a substanţelor pentru ai da acesteia proprietăţi pronunţate utile pentru diverse aplicări inclusiv şi în domeniul medicinii. Conducându-se de această strategie prof. T. Lupaşcu a elaborat un procedeu absolut nou de hidrosolubilizare a taninurilor naturale, obţinute din seminţe de struguri. În urma acestui procedeu se obţine un compus chimic care a fost numit ENOXIL, care s-a dovedit a fi netoxic şi cu proprietăţi antioxidative, antibacteriene şi antifungice pronunţate. Cercetările preclinice realizate în comun cu specialiştii de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M. au demonstrat că preparatele medicinale produse în baza substanţei active Enoxil pot fi utilizate pentru tratarea maladiilor umane provocate de bacterii şi fungi. În baza substanței biologic active Enoxil au fost obținute preparate medicamentoase produse la SA „Farmaco”, care au fost testate în 4 clinici republicane din mun. Chişinău. Rezultatele obţinute au demonstrat, că preparatele obţinute manifestă efecte curative de înaltă eficienţă în cazul bacteriozelor şi micozelor umane în procesul de regenerare a plăgilor termice, fizice şi chimice, în tratamentul plăgilor postoperatorii şi leziunilor postradiante la bolnavele oncologice, precum şi în tratamentul leziunilor traumatice ale ţesuturilor moi şi afecţiunilor inflamatorii ale regiunii maxilo-faciale la copii. Rezultate bune au dat şi testările preparatelor obţinute pe baza substanţei active Enoxil pentru combaterea putregaiului de rădăcină la sfecla de zahăr, grâu de toamnă şi soia.

           O atenţie deosebită profesorul T. Lupaşcu atrage elaborărilor ce ţin de obţinerea noilor materiale de construcţie în baza materiei prime locale. Sub conducerea Domniei sale au fost elaborate şi implementate noi compoziţii pentru tencuirea suprafeţelor interioare şi exterioare ale clădirilor. Aceste compoziţii sunt implementate pe larg în republică precum şi în alte state din CSI. Efectul economic obţinut în urma implementării acestor compoziţii numai la un trust de construcţie este de circa 2 mln lei.

          Acestea sunt doar câteva dintre multitudinea realizărilor ştiinţifice ale cercetătorului. Rodul muncii creative a prof. T. Lupaşcu s-a materializat în cele peste 600 de publicaţii ştiinţifice, dintre care 6 monografii, 200 de articole ştiinţifice în reviste şi culegeri internaţionale recenzate, 36 articole în reviste şi culegeri naţionale recenzate, 64 brevete de invenţie şi 208 de rezumate ale comunicărilor ştiinţifice prezentate la forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

         Despre nivelul şi importanţa cercetărilor ştiinţifice realizate de către profesorul T. Lupaşcu şi discipolii Domniei sale vorbeşte şi faptul că d-lor au câştigat prin concurs 17 proiecte de cercetare – dezvoltare internaţionale în comun cu savanţi din Rusia, Ucraina, România, Norvegia, Anglia, Franţa, Spania, Germania, Austria, SUA etc.

         Dl profesor T. Lupaşcu lucrează insistent şi rezultativ, îmbină cu succes lucrul ştiinţific cu activitatea managerială, manifestând capacităţi de conducător principial şi onest. De mai mulţi ani, savantul poartă povara de director al Institutul de Chimie, o povară pe cât de grea, pe atât de utilă, pentru că Domnia sa e mereu cu mâna pe pulsul sforţărilor pe care le fac colegii într-ale ştiinţei, încearcă să-i ajute, să-i susţină şi, de ce nu, să intre cu ei într-o sănătoasă competiţie, muncind alături de ei zi şi noapte, inclusiv în zilele de odihnă, în văzul nostru al tuturor care împărţim pe din două patima cercetării. Domnia sa cu o iscusinţă deosebită dirijează activitatea privind elaborarea programelor şi proiectelor de cercetare, întocmirea planurilor anuale şi de perspectiva a lucrărilor ştiinţifice şi experimentale, de pregătire a cadrelor ştiinţifice, de organizare a manifestărilor ştiinţifice ş.a. Pe parcursul acestor ani Institutul de Chimie al A.Ş.M. a prosperat atât în aspect teoretic, cât şi aplicativ. Graţie eforturilor Dumnealui a fost consolidată baza tehnico-materială a institutului şi realizate acţiuni concrete în vederea amenajării acestuia.

      Generos şi cu dăruire de sine Profesorul T. Lupaşcu împărtăşeşte cunoştinţele şi experienţa, acumulată pe parcurs, generaţiei tinere de chimişti, fie studenţi ai facultăţii de chimie Universităţii de Stat din Moldova, fie tineri cercetători şi colegi din institut. Dumnealui a îndrumat generaţii întregi de chimişti, activând ca profesor la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM şi în calitate de conducător ştiinţific a 3 teze de doctor habilitat şi 6 teze de doctor în chimie.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice a prof. T. Lupaşcu au fost apreciate înalt de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională. D-lui este laureat al Premiului de Stat a Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producerii, laureat al Premiului Preşedinţilor Academiilor de Ştiinţe din Ucraina, Belarusi şi Moldova, laureat al Premiului Prezidiului A.Ş.M. Dl. T. Lupaşcu este decorat cu medaliile “Dimitrie Cantemir“, “Nicolae Testemiţanu“, ordinul “Gloria Muncii “, este deţinător al titlului onorific  „Om emerit al Republicii Moldova”.

          Noi, colegii, întotdeauna am ramas impresionaţi de energia, dinamismul şi hărnicia care îi sunt proprii profesorului T. Lupaşcu, si mereu ne-am pus întrebarea, cum le reuşeşte pe toate?

 

Multstimate Domnule Director, în această zi, când încununaţi frumoasa vîrstă de 65 de ani, Vă exprimăm profunde sentimente de aleasă stimă şi înaltă apreciere, adresându-vă urări de viaţă îndelungată şi fericită plină de mari realizări, multă sănătate şi forţă de muncă pentru a contribui şi pe viitor la dezvoltarea ştiinţei în republică.


La multi ani!


Cu deosebită considerație
colectivul Institutului de Chimie al AȘM