Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

A V I Z

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe chimice

PretendentaCOVACI Ecaterina.

Conducător științific: DUCA Gheorghe, dr. habilitat în științe chimie, profesor universitar, acad. Consultant ştiinţific:  STURZA Rodica, dr. habilitat în științe tehnice, profesor universitar.

Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 05.144.01 – 02 din cadrul Institutului de Chimie al A.Ș.M..

Titlul tezei: 
INFLUENȚA UNOR FACTORI FIZICO-CHIMICI ASUPRA STABILIZĂRII COMPLEXE A VINURILOR TINERE

Specialitatea: 144.01 – Chimie fizică.
                              Data:  5 iulie 2016 la ora 1400.
                              Locul: sala 349, et. 3, Institutul de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei.


Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:..
6 articole în reviste științifice recenzate internaționale și naționale, 3 articole în culegeri internaționale și 2 naționale, 8 teze la comunicări științifice, 1 lucrare metodico-didactică
.


Rezumatul tezei

1)   Problematica abordată include evoluția compoziției și stabilității fizico-chimice a vinurilor tinere și modificările acestora ca sisteme disperse complexe sub influența diferitor factori. Asigurarea stabilității de durată a acestor vinuri constituie un proces dificil de realizat, fiind necesară accelerarea proceselor bio-chimice și coloidale ce au loc, într-un termen de cîteva luni de la producere. Calcularea variației parametrilor termodinamici și cinetici ai proceselor ce se petrec pe durata stabilizării au permis elucidarea influenței factorilor fizico-chimici principali asupra calității și caracteristicilor specifice ale vinurilor tinere.

2)   Conținutul de bază al tezei este expus pe150 pagini, conține 22 tabele, 46 figuri, 217 surse bibliografice și 11 anexe. Teza este structurată în 4 capitole: primul reprezintă analiza amplă a surselor științifice actuale ce relevă stabilitatea complexă a sistemelor alimentare și evoluția lor pe durata formării și păstrării acestora, al doilea descrie succint materialele, metodele de analiză și de prelucrare a rezultatelor experimentale. Capitolele trei şi patru descriu studiile privind identificarea  mecanismelor și modelelor cinetice în procesul de adsorbţie a proteinelor de către bentonită, studiul termodinamic și cinetic al procesului de precipitare a tartratului acid de potasiu în vinurile tinere, precum și interdependența stabilității complexe de factorii fizico-chimici selectați, finalitatea practică a cercetărilor efectuate.

3)   Principalele rezultate obținute includ: calcularea variației parametrilor termodinamici și cinetici pe durata procesului de sorbție a proteinelor și de precipitare a sărurilor tartrice în vinul tînăr; identificarea și cuantificarea factorilor determinanți ai stabilității complexe în vinurile tinere; constatarea efectului unor tratamente pre-fermentative și de condiționare a vinurilor în vederea îmbunătățirii calităţii şi stabilităţii acestora; elaborarea unui agent de sulfitare care păstrează stabilitatea cristalină a vinurilor și prezintă un nivel redus de toxicitate față de organismul uman; evaluarea conținutului factorilor determinanți ai stabilității complexe în vinurile tinere prin mai multe variante biotehnologice; constituirea modelului matematic al interdependenței temperaturii de saturație de principalii factori determinanți ai stabilității complexe din vinurile tinere.

                                        Sunt invitati toti doritorii.