Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

 Se anunţă susţinerea tezei de doctor în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil la profilul 141. Chimia anorganică.
                                                                                                
Pretendent: Dumitru SÎRBU
 
Conducător ştiinţific: Academician Constantin TURTĂ
Conducător ştiinţific prin cotutelă: Profesor Andrew BENNISTON
 
Tema tezei:

SINTEZA, STUDIUL DERIVAȚILOR FEROCENULUI ȘI PORFIRINEI
ȘI A COMBINAȚIILOR LOR COORDINATIVE CU METALE DE TRANZIȚIE (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru şi Pd)
(Synthesis, study of ferrocene and porphyrin derivatives and their complexes with transition metals (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru and Pd))
 
Specialitatea: 141.01. Chimia anorganică
 
 
Data: 31 martie 2015
Ora 14:00
Locul desfăşurării: Sala Mică a Institutului de Chimie al AŞM (str. Academiei, 3, bir. 349, et.3)
 
Sunt invitaţi toţi doritorii.

                      
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:
1) Sirbu D. ş.a. Synthesis and properties of a meso tris-ferrocene appended zinc(II) porphyrin and a critical evaluation of its dye sensitised solar cell (DSSC) performance. În: RSC Advances, 2014, 4 (43), p. 22733-22742. (IF 3.708);
2) Benniston A.C., Sirbu D. ş.a. Synthesis, molecular structure and properties of a ferrocene-based difluoropyrrolo-oxaborole derivative. În: Eur. J. Inorg. Chem., 2014, 36, p. 6212–6219. (IF 2.965);
3) Benniston A.C., Sirbu D. ş.a. A simple method for desymmetrizing 1,1′-ferrocene dicarboxaldehyde. În: Tetrahedron Letters, 2014, 55 (28), p. 3777-3780. (IF 2.391);
4) Turta C., Duca G., Marin I., Sirbu D. Chapter 3: Electrochemical Solar Cells Based on Pigments. În: Management of Water Quality in Moldova, SPRINGER, Series: Water Science and Technology Library, 2014, Vol. 69, p. 48-59.
 
Rezumatul tezei
Scopul acestei lucrări este modelarea, sinteza și studiul moleculelor în baza porfirinei și ferocenului, și de a scoate în evidență relația structură-proprietate ce ar permite înțelegerea mai profundă a mecanismelor ce determină proprietățile fotofizice și electrochimice a sistemelor obținute. În aspirația de a îmbogăți cunoștințele despre procesele adoptate și perfecționate de Natură, această lucrare oferă unele răspunsuri și concluzii ce ar putea fi utile în procesul de cercetare a surselor regenerabile de energie. În cadrul tezei a fost obținută o serie de compuși, derivați ai ferocenului și porfirinei, utilizând procedeele sintetice elaborate și au fost propuse mecanismele reacțiilor. Pentru caracterizarea structurală a compușilor au fost utilizate diferite metode contemporane, inclusiv spectroscopiile de Masă, IR, RMN, absorbția atomică, analiza elementală și cu difracția razelor X, pe când studiul fotofizic, electrochimic și al potențialului aplicativ al materialelor obținute a fost efectuat prin utilizarea metodelor de absorbție și spectroelectrochimie UV-Viz, absorbția tranzientă „pump-probe”, spectroscopia Mössbauer, voltametria ciclică și modelarea moleculară DFT. Metoda simplă fără cromatografie elaborată pentru desimetrizarea moleculei de ferocen oferă o cale alternativă de obținere a derivaților ferocenului 1,1'-asimetric disubstituiți ce prezintă potențial de aplicare în procesele catalitice industriale. Proprietățile redox ale derivatului bis-cetopirolic al ferocenului permit aplicarea acestui material în calitate de sensibilizator redox al nucleofililor. Studiul proceselor fotoinduse a colorantului ferocen-porfirinic atașat de suprafața TiO2 prezintă o încercare de a găsi factorii limită ai CSCS, iar concluziile făcute în această lucrare vor ghida optimizarea ulterioară a celulelor solare sensibilizate cu porfirine. Complecșii mezo-tetraferocenil porfirinici au prezentat activitate catalitică în obținerea electrochimică a hidrogenului molecular, oferind informație valoroasă pentru generarea materialelor alternative pentru reducerea electrocatalitică a protonilor.