Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Membrul corespondent Constantin Turtă la 70 de ani

             
        
           Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii a AŞM, Institutul de Chimie al AŞM, Vă aduce la cunoştinţă că la 20 decembrie 2010 se împlinesc 70 de ani din ziua naşterii şi 49 de ani de activitate ştiinţifică, ştiinţifico-organizatorică şi didactică a eminentului savant Constantin Turtă, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004), al Premiului Prezidiului AŞM (1995), distins cu ordinul Republicii Moldova “Gloria Muncii” (1996), diploma de recunoştinţă a AŞM (2000), medalia num. Gheorghii gradul IV “Golden Fortune” al Academiei Internaţionale de Reiting al Popularităţii (2004), medalia “60 ani ai AŞM” (2006), medalia num. “L.A. Ciugaev” al Institutului de Chimie Generală şi Anorganică al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă (2005). Este membru al asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM); Consiliului Ştiinţific al Institutului de Chimie al AŞM; Consiliului Ştiinţific al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, FR; comisiei de expertiză pe chimie a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare a R.Moldova; comisiei de expertiză (a proiectelor) a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; presedinte al Consiliului Ştiintific Specializat DH 05-02.00.01-02 din cadrul Institutului de Chimie al AŞM pentru decernarea titlurilor şiintifice de doctor si doctor habilitat in chimie.

   Şedinţa solemnă a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Chimie al AŞM consacrată jubiliarului va avea loc la 20 decembrie 2010, ora 14 00, în sala de şedinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a AŞM, (str.Academiei, nr.5)
       

 Program

1. Membrul corespondent Constantin Turtă – savant notoriu, consecvent, ambiţios, nonconformist.
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician Gh. Duca
Vice-preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician T. Furdui
Directorul Institutului de Chimie, doctor habilitat în chimie, profesor T. Lupaşcu

2.Un pioner al Spectroscopiei Mössbauer în Republica Moldova.
Seful catedrei Chimie anorganică şi fizica a facultaţii de Chimie şi Tehnologie chimică al USM
Membru corespondent A. Gulea
Propector pentru ştiinţă a USM doctor habilitat, profesor universitar M. Revenco

3. Retrospectiva rezultatelor ştiinţifice
Membru corespondent C.Turtă

4. Cuvinte de omagiere

Mesaje la adresa:
R.Moldova, Chişinău, str. Academiei 3,
MD-2028
Institutul de Chimie al AŞM
Tel: (373-22) 72 54 90
Fax: (373-22) 73 99 54
e-mail: [email protected]


Curriculum vitae

 

Născut la 20 decembrie 1940 în com. Buciuşca, raionul Rezina;

 

1946-1950- elev al şcolii primare din com. Buciuşca;

 

1950-1956- elev al şcolii medii moldoveneşti din or. Rezina; 

1956-1961- student la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de chimie;

1961–1964- cercetător ştiinţific inferior la o unitate ştiinţifică militară a Ministerului Apărării în cadrul ex-URSS (u/m 61469);

1964–1966- asistent la catedra de chimie generală a Institutului Politehnic din Chişinău;

1966–1970- doctorand al Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova şi la Institutul de Fizică Chimică al Academiei de Ştiinţe din URSS (Moscova);

1970-1971- laborant superior la Institutul de Chimie al AŞM;

1971-1975- cercetător ştiinţific inferior la Institutul de Chimie al AŞM;

1975-1988- cercetător ştiinţific superior la Institutul de Chimie al AŞM;

1988-2009, 2010-prezent şef al laboratorului de chimie bioanorganică al Institutului de Chimie al AŞM

 

2010prezent- director adjunct al centrului “Chimie Fizică şi Nanocompozite”

 

2000–2004 – secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe din Moldova.

  

Direcţiile prioritare de cercetare:  

·   chimia combinaţiilor coordinative;

·   efecte dinamice în combinaţiile coordinative mono- şi polinucleare ale fierului (tranziţie de spin, delocalizare dinamică de electroni, trecere de fază);

·   complecşi fiziologic activi, modele ale metalproteinelor;

·   efectul Mossbauer şi aplicaţiile lui în chimie.

Dintre rezultatele ştiinţifice obţinute se pot evidenţia:

·   elaborarea metodelor de sinteză a carboxilaţilor homo- şi heteronucleari de tip (d)n, (f-)n, (d-d’)n , (d-f)n, (d-ns2, f-ns2)n, inclusiv celor cu valenţă mixtă şi determinarea structurii lor;

·   elucidarea particularităţilor tranziţiei de spin la combinaţiile coordinative ale Fe(III) şi posibilităţile chimice de modificare ale lor;

·   pentru prima dată s-a demonstrat posibilitatea de a sintetiza carboxilaţi ai fierului tetranucleari cu fragmentele {Fe4O2}, {Fe3LnO2} şi s-a propus o metodă nouă de artibuire a spectrelor Mossbauer parţiale ionilor de fier cu diferite înconjurări apropiate în moleculă. Au fost propuse procedee effective de sinteză a unui set de carboxi-clusteri homo- şi heteropolinucleari ce conţin fragmentele: {Fe3LnO2 ,“butterfly”}, {Mn10Ln2; Mn12O12; Mn12-nFenO16, unde n=1-4}. Proprietăţi de magneţi moleculari au fost depistaţi la complecsul cu fragmentul {Mn12-n FenO16} (Tc = 4 - 6 K) şi la complecşii cu fragmentele {Fe3LnO2, Ln=Tb,Dy,Ho} (Tc = 1.5 K);

   ·   a fost propusă o metodă originală de examinare a transferului intermolecular de  electroni în complecşii  fierului cu valenţa mixtă,  utilizând proprietăţile izotopilor;

·   în colaborare cu Institutul de Genetică şi Fiziologia Plantelor al AŞM au fost elucidate proprietăţi fiziologic active la carboxilaţii homo- şi heteronucleari conţinând fier şi propuşi pentru implimentare în agricultură (pentru combaterea clorozei la viţa de vie, ca stimulatori de creştere a porumbului, castraveţilor, arahidelor şi soia, pentru diminuarea consecinţelor secetei şi îngheţurilor la culturile agricole);
·   s-au elaborat metode originale de obţinere a  nanoparticulelor de oxizi ai metalelor (Fe2O3·MxOy) folosind ca precursori carboxilaţii homo- şi heteronucleari;
·   utilizînd metoda cuanto-chimică Hartree-Fock-Roothaan (programa „Gamess”), a fost calculată structura electronică a dioximaţilor de fier(II) cu structură octaedrică tetragonal (D2h) şi trigonal (D3h) distorsionată;
·   a fost iniţiată o direcţie de perspectivă de cercetare – obţinerea complecşilor utili pentru utilizarea energiei solare la realizarea fotolizei apei cu obţinerea hidrogenului.
Pe parcursul a celor 49 ani de activitate în domeniul cercetărilor ştiinţifice Turtă Constantin Ion desfăşoară o bogată activitate de cercetare elucidată în peste 510 publicaţii inclusiv: 197 articole în reviste de specialitate, 32 brevete de autor, un curs de lecţii “Introducere în spectroscopia de rezpnanţă gama (Spectroscopia Mossbauer) şi peste 280 teze la diferite manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale.
A fost supervizor la 6 teze de doctor în chimie, consultant la 2 teze de doctor habilitat şi peste 20 teze de licenţă şi masterat. A ţinut şi duce prelegeri la UTM, USM şi UAŞM. Duce cercetări în comun cu savanţi din Polonia, România, Germania, Spania, Rusia şi alt.