Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

ANUNȚ PRIVIND SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR

Pretendent: Diana Chișca

Conducător ştiinţific: Dr. Eduard Coropceanu

Consultant ştiinţific: Dr. Marina Fonari

Consiliul ştiinţific specializat: D 05.141.01-03 din cadrul Institutului de Chimie al AȘM:

1.BULHAC Ion, președinte, doctor habilitat în chimie, conferențiar cercetător.


2.  COCU Maria, secretar științific, doctor în chimie, conferențiar cercetător.

 

3.  GULEA Aurelian, academician, doctor habilitat în chimie, profesor universitar.

 

4.  BOUROŞ Pavlina, doctor în chimie, conferențiar cercetător.

 

5.  VEREJAN Ana, doctor în chimie, conferențiar universitar.

 

6.  UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător.

 

 

Referenți oficiali:                 1. PUI Aurel, doctor în chimie, profesor universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România).
2. BULIMESTRU Ion, doctor în chimie, conferențiar universitar, chimie anorganică, Universitatea de Stat din Moldova.


Tema tezei: SINTEZA, STRUCTURA ȘI PROPRIETĂȚILE POLIMERILOR COORDINATIVI AI Co(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) CU LIGANZI CARBOXILICI ȘI PIRIDINICI.

Data: 22.09.2017; Ora: 14:00

Local: Bir. 349, etajul 3, Institutul de Chimie al AŞM, str. Academiei 3, Chişinău, Republica Moldova, MD-2028

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:
Cryst. Growth Des. 2014, vol.14, p. 3015−3025 (IF=4.689);  
CrystEngComm., 2016, vol. 18, p. 384-389
(IF=  3.49);
CrystEngComm., 2016, vol. 18, p. 38-41
(IF=  3.49);
Cryst. Growth Des. vol.  16, 2016, p. 7011−7024
(IF= 4.425);
Journal of Molecular Structure, vol. 1137, 2017, p. 136-141
(IF=1.71);
Acta Cryst., 2013, E69, m454;

Moldavian Journal of the Physical Sciences, 2015, vol. 14, nr. 1-2, p. 14-34;
Chemistry Journal of Moldova, 2015, vol. 10(2), p. 33-39.

Rezumatul tezei

            Problema abordata: Studiul se încadrează în domeniul chimiei coordinative și are ca scop sinteza și studiul prin diverse metode chimice și fizico-chimice a compușilor discreți și polimerilor coordinativi 1D, 2D și 3D ai Co(II), Cu(II), Zn(II) și Cd(II) cu liganzi piridinici și carboxilici și identificarea potențialului aplicativ. Problema științifică soluționată constă în elaborarea procedeelor optime și eficiente de obținere a polimerilor coordinativi poroși ce conțin cavități intermoleculare, în care pot fi înglobate molecule mici de tip oaspete, obținuți prin combinarea liganzilor dicarboxilici aromatici și alifatici, mono- și bipiridinici.

Continutul de baza al tezei: Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie - 191 de surse, șase anexe, 124 de pagini text de bază, 68 de figuri și 9 tabele, volumul total al tezei fiind de 160 de pagini. Rezultatele obținute au fost publicate în 19 lucrări științifice. În lucrare sunt prezentate rezultate originale în domeniul chimiei polimerilor coordintivi, sunt formulate concluzii și răspunsuri la unele probleme actuale și de importanță pentru comunitatea științifică.

Noutatea și originalitatea științifică constă în obținerea prin diferite metode cunoscute și perfecționate a 36 compuși coordinativi noi. S-a demonstrat că natura solventului, temperatura, pH-ul, concentrația reactanților, constituie factori importanți și chiar determinanți în obținerea combinațiilor complexe. Seria de compuși ai Co(II), Zn(II) și Cd(II) cu liganzi similari a fost supusă analizei termice, din care s-au determinat domeniile de stabilitate termică a lor. Pentru prima dată au fost studiate microstructura și proprietățile mecanice ale unui cristal din clasa de compuși sintetizați. S-a demonstrat că legăturile de hidrogen formate datorită grupelor funcționale amino- și carboxilice leagă compușii coordinativi în structuri supramoleculare cu o flexibilitate specifică, capabile să încorporeze molecule oaspete în interior sau între straturile coordinative. S-au obținut patru compuși desolvatați în urma încălzirii în vacuum a acestora cu păstrarea rețelei cristaline. Au fost studiate exemple de transformări MC-MC induse termic și confirmate prin determinarea structurii cu ajutorul difracției cu raze X. Au fost evidențiate proprietățile adsorbtiv-desorbtive, magnetice, luminescente, mecanice, precum și cele biologice pentru combinațiile complexe obținute.

Rezultate științifice principale înaintate spre susținere: Au fost elaborate schemele de sinteză ale polimerilor coordinativi ai Co(II), Cu(II), Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor piridinici și carboxilici. Ca rezultat s-au obţinut 36 combinaţii complexe noi și s-a determinat structura lor cristalină cu metoda difracţiei cu raze X pe monocristal. Au fost efectuate măsurători care au permis determinarea proprietăților adsorbtive, termice, magnetice, biologice și luminescente, care au scos în evidenţă importanța compușilor studiați.

 

 

La ședință sunt invitați toți doritorii.