Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

ANUNŢ privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în chimie

Pretendent: MORARESCU Olga

Conducător ştiinţific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător

Consiliul ştiinţific specializat D 143.04-03 din cadrul Institutului de Chimie:
ARÎCU Aculina (preşedinte), doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător,
Institutul de Chimie
GORINCIOI Elena (secretar științific), doctor în științe chimice, conferențiar universitar,
Institutul de Chimie
MACAEV Fliur (membru), doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător,
Institutul de Chimie
ZADOROJNÂI Larisa (membru), doctor în științe chimice, conferențiar universitar,
Universitatea Tehnică a Moldovei
DRAGALINA Galina (membru), doctor în științe chimice, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova
Referenți oficiali:
BOBEICO Valentin, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitatea
de Stat din Moldova
CIOCÂRLAN Alexandru, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, Universitatea
de Stat „Dimitrie Cantemir”

Tema tezei: TRANSFORMĂRI SINTETICE ALE ACIZILOR ENT-KAUR-16-EN-19-OIC ŞI
ENT-TRACHILOBAN-19-OIC

Specialitatea 143.04 – Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

Data: 04 aprilie 2019
Ora: 12.00

Local: Institutul de Chimie, str. Academiei, 3, Chișinău, Republica Moldova
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele obținute constituie
subiectul a 13 lucrări științifice: 5 articole, unul fiind publicat într-o revistă internaţională cotată
ISI, 8 comunicări la conferințe și simpozioane naţionale şi internaționale.

Rezumatul tezei
1. Problema științifică soluționată constă în identificarea unor căi noi şi interesante de sinteză a
unor compuși diterpenici naturali biologic activi cu pondere joasă în sursele naturale, cât şi
obţinerea derivaţilor sintetici noi cu potenţial sporit de activitate biologică.
2. Conţinutul de bază al tezei cuprinde compartimentul introductiv, rezumatul tezei în 3 limbi şi
trei capitole, în care sunt prezentate studiul literaturii de specialitate și contribuțiile proprii, ce
constau din rezultatele obținute experimental, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu
231 titluri, 100 pagini text de bază, 5 tabele și 72 figuri.
3. Principalele rezultate obţinute: Elaborarea unei metode eficiente de izolare a acizilor entkaur-
16-en-19-oic, ent-trachiloban-19-oic și 15α-angeloil-ent-kaur-16-en-19-oic, din deșeurile de
floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) şi identificarea solventului de extracţie optim; Sinteza
retro-biomimetică a diterpenoidelor naturale bioactive cu schelet ent-kauranic, ent-atisanic şi
ent-beieranic, pornind de la acizii ent-kaur-16-en-19-oic şi ent-trachiloban-19-oic accesibili;
Funcţionalizarea acidului ent-trachiloban-19-oic în prezenţa PhI(OAc)2 şi LiBr, cu obţinerea
compuşilor noi cu schelete regrupate; Polifuncţionalizarea oxidativă a acidului ent-kaur-16-en-
19-oic în pozițiile C-15, C-16, și C-17, cu obţinerea derivaţilor ent-kauranici naturali şi sintetici
cu potenţial sporit de bioactivitate.