Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

În memoriam Profesorul Dumitru Batîr

 
 
                                                          (1 aprilie 1927 – 6 noiembrie 2014)
         
          Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Secția de Științe Naturale și Exacte și Institutul de Chimie al AȘM aduce la cunoştinţa comunităţii ştiinţifice şi didactice că la 6 noiembrie 2014 s-a stins din viaţă ilustrul savant chimist Dumitru Batîr - o personalitate distinctă în peisajul ştiinţific contemporan, afirmată prin multilateralitatea preocupărilor şi diversitatea domeniilor în care şi-a adus contribuţia: cercetător chimist de notorietate, profesor universitar înalt apreciat, cronicar fidel al evoluţiei ştiinţei şi culturii în Republica Moldova, creator al terminologiei şi nomenclaturii în chimie, cetăţean angajat plenar în viaţa publică, om al datoriei împlinite.
          Profesorul Dumitru Batîr s-a născut la 1 aprilie 1927, în satul Buteşti, judeţul Bălţi. După absolvirea Universității Pedagogice din Chişinău (1947–1951) a fost înmatriculat la doctorantură în cadrul Catedrei de Chimie Anorganică a Universităţii de Stat din Moldova (1952–1956). În perioada anilor 1956–1959 a activat în calitate de conferenţiar la Universitatea Pedagogică din Tiraspol, după care viaţa şi activitatea a fost neîntrerupt legată de Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, unde a parcurs toate treptele de la cercetător ştiinţific superior (1959–1960), secretar ştiinţific (1960–1963), director adjunct pe probleme de ştiinţă (1964–1974), şef al Laboratorului Chimia Bioanorganică (1975–1987). Din 1988 a fost cercetător ştiinţific principal la aceeaşi instituţie, concomitent suplinind postul de profesor universitar, ţinînd cursuri speciale iniţiate de Dumnealui. În anul 1958 a susţinut teza de doctor, iar în 1974 - teza de doctor habilitat în chimie. În anul 1984 a obținut titlul didactic de profesor universitar. Profesorul Dumitru Batîr este Laureat al Premiului de Stat Republica Moldova (ediţia anului 1996) .
          Dumitru Batîr a fost un savant recunoscut în domeniul chimiei anorganice, coordinative, biocoordinative şi ecologice. Cercetările sale au fost axate pe studiul relaţiilor structură-proprietăţi fizico-chimice, care au condus la descoperirea căilor de a construi compuşi biologic activi cu proprietăţi dorite, precum şi la pronosticarea toxicoforilor, care determină nocivitatea substanţelor. Prin contribuţia savantului au fost elaborate metode originale de sinteză, au fost studiate proprietăţile, a fost determinată structura şi demonstrată perspicacitatea aplicării în industrie, medicină şi agricultură a compuşilor sintetizaţi. Rezultatele obţinute au permis desăvârşirea unor tehnologii fără deşeuri cu o sensibilă eficienţă economică.
Bibliografia lui Dumitru Batîr numără circa 1000 de publicaţii, inclusiv 20 cărţi. Este autor a 22 de brevete de invenţie, care şi-au găsit aplicaţii reuşite ca preparate biofarmaceutice, ingrediente furajere stimulative, stabilizatori, catalizatori, agenţi de rigidizare. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice au fost prezentate la peste o sută de congrese, conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale, fiind înalt apreciată contribuţia remarcabilă a savantului în dezvoltarea ştiinţelor fundamentale, implicarea plenară în problemele socio-umane, spiritul creativ.
           Profesorul Dumitru Batîr a activat în permanenţă în calitate de membru al redacţiilor unor edituri enciclopedice, precum şi al colegiilor de redacţie a revistelor academice. Fiind fondator şi conducător al Laboratorului Chimia Bioanorganică şi al Laboratorului Interdepartamental de Biotehnologie Veterinară (1980), a introdus în circuitul ştiinţific noi concepţii şi a elaborat noi tehnologii performante, a pregătit 9 doctori şi doctori habilitaţi în chimie, care activează azi în învăţământ, cercetare şi producţie, continuând tradiţiile Şcolii ştiinţifice de chimie şi ecochimie biocoordinativă, inaugurate de Dumnealui. De-a lungul anilor a publicat de asemenea, circa 500 de articole analitice, schiţe, eseuri şi alte materiale, care au contribuit la întregirea imaginii sale de publicist, profesor şi cercetător modern, de animator şi cronicar ale vieţii ştiinţifice şi culturale.
Autoritatea câştigată prin muncă onestă şi dăruire de sine, atitudinea civilizată, corectă şi binevoitoare, nobleţea şi mărinimia sufletească au făcut din Dumitru Batîr ceea ce se cheamă un Om integru, profund marcat de modul de manifestare a valorilor umane. Pe drept cuvânt, Dumnealui poate fi considerat un model al profesorului universitar de facultate, date fiind cărturăria lui, dorinţa de comunicare şi modestia, respectul pentru spiritul tânăr şi neliniştit. Dumnealui a fost un veritabil generator de înţelepciune şi lumină sufletească, un fin preţuitor şi un sigur îndrumător de faptă bună, aşa cum îi stă bine unui savant patriot şi unui pedagog crescut în spiritul moralei creştine şi a cugetării filosofice.
       
        În aceste clipe de grea pierdere şi tristeţe profundă pentru toţi cei care l-au cunoscut, exprimăm sincere condoleanţe familiei şi rudelor. Suntem alături de acei care deplâng plecarea pe drumul neîntoarcerii al doctorului habilitat, profesorului Dumitru Batîr, chipul luminos al căruia va rămîne veşnic viu în inimile noastre.

        Mitingul  de doliu  va avea loc sîmbătă 8 noiembrie 2014, ora 10.00 în incinta Institutului de Chimie al AȘM (str. Academiei, 3).
 
Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Aurelian Gulea, Acad. Teodor Furdui, Acad. Pavel Vlad, Acad. Constantin Turtă, Mem. cor. Tudor Lupașcu, Mem. cor. Ion Geru, Dr. hab. Aculina Arîcu, Dr. Maria Cocu, Dr. hab. Ion Bulhac, Dr. hab. Fliur Macaev, Dr. hab. Nicon Ungur, Dr. hab. Igor Povar, Dr. Natalia Gorincioi, Dr.Raisa Nastas, Tatiana Mitina