Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

   Se anunţă susţinerea tezei de doctor în regim on-line. 
   Pretendent: MARIN Ion
   Conducător științific: DUCA Gheorghe, academician
   Componența Consiliului Ştiințific Specializat D 144.01-06 din cadrul Institutului de Chimie:
1. LUPAȘCU Tudor,  președinte, doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător, academician, Institutul de Chimie.
2. COVALIOVA Olga,  secretar științific, doctor habilitat în științe chimice, Institutul de Chimie.
3. GONȚA Maria, membru, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.
4. GORINCIOI Natalia, membru, doctor în științe chimice, Institutul de Chimie.
5. CIOBANU  Mihai, membru, doctor habilitat în științe chimice, cercetător conferențiar, Institutul de Chimie.
 
Referenți oficiali:
1. DICUSAR Alexandr, doctor habilitat în științe fizice, profesor universitar, membru corespondent, Institutul de Fizică Aplicată.
2. IORDACHI Ioan,  doctor în științe chimice și în inginerie industrială, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice ICSI, Râmnicu Vâlcea, România.
 
 
   Tema tezei: „Studiul procesului de fotoliză a apei în prezența compușilor coordinativi ai cuprului și ruteniului”
 
Specialitatea: 144.01. Chimie fizică
Data: 11 septembrie 2020
Ora: 14:00
 
 Adresa web (linkul) la care poate fi urmarita sedinta este urmatoarea:

https://zoom.us/j/91506450604

Meeting ID: 915 0645 0604

 
Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” și pe pagina web a ANACEC http://www.cnaa.md.
 
Sunt invitați toți doritorii
 
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (European Journal of Inorganic Chemistry (IF 2,942);  Chemistry Journal of Moldova (cat. A); două articole științifice publicate în reviste naționale Akademos  (cat. B); și un capitol în monografie SpringerLink).
 
Rezumatul tezei
1. Problematica abordată. În perioada anilor 80 ai sec. XIX, a fost investigat bioxidul de titan (TiO2) ca substrat pentru sensibilizare pentru aplicațiile fotovoltaice. Coloranții  terpiridinici ai Ru(II) au demonstrat un randament maxim de 12,1% de conversie a luminii solare în curent electric, fezabil în utilizarea acestora pentru aplicațiile fotovoltaice. Studiu de optimizare a designului colorantului, celulei, a semiconductorului nanocristalin şi a redox-electrolitului rămân problemele actuale în procesul de fotoliză a apei
2. Conținutul de bază al tezei. Evoluția și testarea complecșilor coordinativi pe bază de liganzi bi- și terpiridici complexați cu metale de tranziție d în calitate de fotosensibilizatori, fotocatalizatori, catalizatori, molecule de stocare a energiei continuă până în zilele noastre. Procesul de fotoliză a apei reprezintă una dintre tehnologiile viitorului de soluționare a problemei resurselor regenerabile prietenoase mediului, de aceea necesită mari investiții și un volum amplu de cercetări fundamentale și aplicative. În această lucrare s-a propus o abordare mai exhaustivă a aplicării complecșilor de oxidoreducere, pe baza compuşilor coordinativi bi- și terpiridinici ai Ru(II) şi Cu(II) într-un singur sistem, fapt ce ar permite identificarea și conceptualizarea mecanismului de fotoliză a apei economic avantajos cu ajutorul luminii solare, ca sursă primară de energie.
3. Principalele rezultate obținute. A fost demonstrată aplicabilitatea complecșilor bi- și terpiridinici ai Ru(II) şi Cu(II) noi obținuți cu proprietăți de sensibilizator, de oxidare a apei și de fotocatalizator ale complecșilor ai ruteniului cu liganzi bipiridinici în celulele solare cu coloranți. Suprafețele semiconductorului nanoparticulat de TiO2 obținute și utilizate au demonstrat o diferență de potențial maximală, fotogenerat la iluminare cu UV, de 1,14 V. În baza proprietăților fizico-chimici a fotocatalizatorilor RuBiFen și [BiCuBpi](H2O)2 a fost conceptualizat mecanismul și etapele intermediare de formare a hidrogenului și oxigenului gazos din apă. Au fost confecționate și testate 2  tipuri de celule fotoelectrochimice bisecționale pentru elucidarea proceselor fotoelectrochimice la descompunere a apei.