Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în chimie

 Pretendent                  SECARĂ Elena

Conducător ştiinţific: ARÎCU Aculina, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar, cercetător

Consiliul ştiinţific specializat D-143.04-02 din cadrul Institutului de Chimie:

KULCIȚKI Veaceslav, președinte Dr. hab. în șt. chimice, conf. cercet., Institutul de Chimie

GORINCIOI Elena, secretar științific Dr. în șt. chimice, conf. univ., Institutul de Chimie

MACAEV Fliur Dr. hab. în șt. chimice, prof. cercet., Institutul de Chimie

BOBEICO Valentin Dr. hab. în șt. chimice, prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

CIOCÂRLAN Alexandru Dr. în șt. chimice, conf. cercet., Universitatea de Stat  “Dimitrie Cantemir”

Referenţi oficiali:

GUȚU Iacob Dr. hab. în șt. chimice, prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova
ZADOROJNÂI Larisa Dr. în șt. chimice, conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Tema tezei: SINTEZA UNOR DI- ȘI SESQUITERPENOIDE BICICLICE FUNCȚIONALIZATE CE CONȚIN AZOT ȘI STUDIUL ACTIVITĂȚII BIOLOGICE

Specialitatea: 143.04. – Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

Data: 04.04.2019

Ora: 1500

Local: or. Chișinău, str. Academiei 3, et. 3, sala 349

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: 9 articole științifice în reviste cu factor de impact, 4 brevete de invenție și 15 lucrări la conferințe și evenimente științifice.


Rezumatul tezei

Problematica abordată în teză este realizarea sintezei dirijate a unor diterpenoide și sesquiterpenoide biciclice funcționalizate ce conțin azot, în baza diterpenoidei naturale accesibile sclareol; elucidarea mecanismelor posibile ale reacțiilor și selectării condițiilor optime de obținere a compușilor menționați și sintezei noilor compuși ce prezintă potențial sporit de activitate biologică.

Conţinutul de bază al tezei: Lucrarea conține 156 de pagini text, inclusiv 129 pagini text de bază, 60 de figuri, 24 tabele, 172 de referințe bibliografice, 6 anexe și cuprinde: introducere, adnotare în 3 limbi, investigații în literatura de specialitate (primul capitol), 2 capitole de bază, concluzii generale și recomandări.

Principalele rezultate obţinute:

A fost realizată sinteza unei serii de sesquiterpenoide drimanice și homodrimanice ce conțin cicluri diazinice, fragmente azinice, hidrazidice și dihidrazidice. Compușii sintetizați au fost testaţi pe cinci specii de fungi şi două specii de bacterii, 4 dintre care au manifestat activitate antifungică și antibacteriană pronunţată. Rezultatele obținute confirmă, că acești compuși pot fi cercetați în continuare în vederea utilizării la tratarea bolilor provocate de fungi și bacterii.

Au fost sintetizați compuși homodrimanici noi – amide ale acidului D8,13-biciclohomofarnesenoic care conțin ciclurile 1,2,4-triazolului și carbazolului, ce prezintă interes pentru biotehnologie în calitate de stimulatori la mărirea activității antioxidante a biomasei cianobacteriei Nostoc linckia.

Au fost sintetizați derivați guanidinici noi ai 8α-hidroxi-11-dihomodriman-12-aminei și 14,15-dinorabd-8(9)-en-13-aminei. Evaluarea activității anticanceroase a acestor compuși a arătat că două dintre guanidinele testate prezintă un nivel înalt de activitate.ce în reviste cu factor de impact, 4 brevete de invenție și 15 lucrări la conferințe și evenimente științifice.