Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

ANUNŢ privind susţinerea tezei de doctor în chimie

Se anunţă susţinerea tezei de doctor  în chimie

Pretendent   LUNGU Lidia

Conducător /consultant ştiinţific ARÎCU Aculina, dr. hab. în șt. chimice, conf. cerc.

Consiliul ştiinţific specializat D 143.04-04 din cadrul Institutului de Chimie

1. KULCIȚKI Veaceslav (președinte), dr. hab. în șt. chimice, conf. cerc., Institutul de
Chimie
2. GORINCIOI Elena (secretar științific), dr. în șt. chimice, conf. univ., Institutul de
Chimie
3. UNGUR Nicon, dr. hab. în șt. chimice, conf. cerc., Institutul de Chimie
4. ZADOROJNÂI Larisa, dr. în șt. chimice, conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei
5. BARBA Alic, dr. în șt. chimice, conf. cerc., Institutul de Chimie
6. GUȚU Iacob, dr. hab. în șt. chimice, prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Referenţi oficiali:
1. MACAEV Fliur dr. hab. în șt. chimice, prof. cerc., Institutul de Chimie
2. DRAGALINA Galina dr. în șt. chimice, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Tema tezei  
Sinteza Terpenoidelor Drimanice și Homodrimanice cu Unități Structurale
Heterociclice și Studiul Activității Antimicrobiene


Specialitatea 143.04. – Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi
Data 5 aprilie 2019
Ora 14.00
Local: Institutul de Chimie, str. Academiei, 3, Chișinău, Republica Moldova

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele obținute constituie
subiectul a 20 lucrări științifice: 5 articole, trei fiind publicate în revistă internaţională cotată ISI,
15 comunicări la conferințe și simpozioane naţionale şi internaționale

Rezumatul tezei
1. Problematica abordată constă în sinteza dirijată a unei serii de compuşi optic activi noi cu
unităţi structurale drimanice/homodrimanice şi heterociclice, în baza diterpenoidei labdanice accesibile
sclareol. Acești compuși constituie sintoni chirali importanți pentru obținerea preparatelor de valoare
practică, inclusiv a substanțelor biologic active, ce prezintă interes sporit pentru aplicații în industria
farmaceutică.
2. Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea conține 124 de pagini text, 57 figuri, 9 tabele, 149
referințe bibliografice, și cuprinde introducere, rezumatul tezei în 3 limbi, lista de abrevieri, investigații
în literatura de specialitate (capitolul 1), 2 capitole de bază, concluzii generale și recomandări,
bibliografie, declarația privind asumarea răspunderii și CV-ul autorului.
3. Principalele rezultate obţinute. (i) Au fost elaborate metode de cuplare a compuşilor terpenici
cu compuşi azaheterociclici, folosind 2 strategii: cuplarea compuşilor terpenici halogenați cu compuşi
azaheterociclici conţinând grupări amine şi, calea de alternativă, cuplarea compuşilor terpenici ce conţin
grupări cu azot cu compuşi azaheterociclici halogenați. (ii) A fost obținută o serie de compuși
homodrimanici cu fragment 1,2,4-triazolic prin intermediul carbotioamidelor homodrimanice. Pentru
carbotioamidele intermediare a fost efectuat un studiu comparativ privind sinteza acestora la iradiere cu
microunde și încălzire clasică. (iii) Au fost elaborate metode de cuplare-heterociclizare a hidrazidei
homodrimanice cu diverși reagenți, cu formarea compușilor terpenici ce conțin fragment oxadiazolic și
tiadiazolic. (iv) Toți compușii sintetizați au fost testaţi pe cinci tulpini de fungi şi două specii de bacterii,
15 dintre care au manifestat activitate antifungică și antibacteriană pronunţată, iar doi dintre aceștia au
manifestat activitate antimicrobiană înaltă. (v) Un alt aspect important îl reprezintă folosirea deșeurilor
de origine vegetală în scopul obținerii substanțelor utile pentru economia țării noastre.